Kallelse stämma BFF

2013-12-14

Bolagsstämma Baltic Forest Fund 1 AB

Tid: 2014-01-14 kl 14.00

Plats: Bolagets lokaler på Skeppsbron 16 i Stockholm

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkänna förslag till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i före- kommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.

d) Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktie av serie B utan stämmogodkännande upp till gränsen i Bolagets bolagsordning fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

e) Beslut om att ändra Bolagets firma till Baltic Forest AB.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 • Investeraravdraget är här: dra av 50 % av investeringen

  2013-12-03 Nu har investeraravdraget börjat gälla. Ett skattedrivet sparande för privatpersoner och en enkel tillgång till riskkapital för mindre bolag. Men för dem som redan nu vill nyttja avdraget är...

 • ATL:

  2013-06-03 Tidningen ATL rapporterade den 28 maj under rubriken "Här är Europas billigaste skogsmark", om skogsmarkpriserna i Lettland. I artikeln konstateras att efter befrielsen i mitten på nittiotalet...

 • Skogen Sveriges olja - enligt Vetenskapsakademien

  2013-05-03 Sverige skulle kunna bli självförsörjande på biodrivmedel genom att tillverka metanol och dme av skogsråvara. Den slutsatsen drar forskare i en rapport från Kungliga vetenskapsakademien...

 • Kommentar till SvDs artikel om skog

  2013-03-11 SvD publicerade idag en artikel om skogsinvesteringar. Artikeln baseras på statistik från LRF Konsult vars statistik visar att priserna på skogsfastigheter i Sverige sjönk under 2012. Detta är...

 • Stora Skogskvällen på Nalen

  2013-03-07 Stora Skogskvällen på klassiska Nalen! För alla som har det minsta intresse av investeringar i skog som bor i Stockholm eller har vägarna förbi den 20 mars så går det inte att missa vårens...

 • JÖ Analys 2013

  2013-01-25 Nu kan du sluta fundera över hur 2013 som investeringsår kommer att bli. Vi har gjort funderandet åt dig! Läs vår analys inför 2013: Läs analysen här och bli inspirerad

 • J&Ö lanserar TVÅ nya skogsfonder

  2012-10-04 J&Ö Alternativa Investeringar lanserar två nya skogsfonder. - Idag skriker marknaden efter alternativ till börsen och det är därför helt naturligt att erbjuda marknaden fler alternativ,...

 • Intervju med Jonas Silfverschiöld

  2012-10-03 Jonas Silfverschiöld är styrelseordförande och förvaltare i nystartade Baltic Forest Fund. Hur kom du i kontakt med skogsinvesteringar? Jag äger sedan länge skogsmark i Sverige men jag var...

 • J&O Alternative Investment Fund byter namn och inriktning

  2012-10-02 J&O Alternative Investment Fund byter inriktning mot skog. Nytt namn är J&O Global Forestry Investment Fund. - Vi vill fokusera på det tillgångsslag vi känner är bäst positionerat för en...

 • ESF har egen hemsida

  2012-09-24 Europeiska Skogsfonden 1 och 2 har numera en egen hemsida. Länk